Privacy Statement

Fysiotherapie Mourits-Verlegh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Mourits-Verlegh houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens en medische gegevens van patiënten worden door fysiotherapie Mourits-Verlegh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het kunnen opstellen van een behandelplan;
 • De fysiotherapeutische behandeling in te zetten;
 • De uitgevoerde behandeling te kunnen declareren bij de desbetreffende zorgverzekeraar

Grondslag voor deze gegevens is:

 • De overeengekomen fysiotherapeutische opdracht;
 • Het verwerken van de financiële afhandeling van deze opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen zal Fysiotherapie Mourits-Verlegh de volgende persoonsgegevens/medische gegevens van u vragen:

 • BSN nummer;
 • Identificatie bewijs in de vorm van ID-kaart/paspoort/rijbewijs nummer;
 • Registratie nummer zorgverzekeraar;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Huisarts;
 • Geslachtsnaam;
 • Achternaam partner;
 • Roepnaam;
 • Voorletters;
 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Huidige medische gegevens en klachten;
 • Voorgaande medische gegevens en klachten;
 • Medicatie

Uw persoonsgegevens worden door fysiotherapie Mourits-Verlegh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (zie bewaarbeleid)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitbreiden van het medische behandelplan;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van genoodzaakt kwaliteitsonderzoek vanuit de zorgverzekeraar

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer patiënten uit behandeling worden genomen is het wettelijk verplicht om deze gegevens nog zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens fysiotherapie Mourits-Verlegh van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Fysiotherapiepraktijk Mourits-Verlegh
Beneluxlaan 59
2871 HE Schoonhoven
0182-385562
info@fysiotherapiepraktijk-schoonhoven.nl

Ten name van: Sylvia Mourits & Lisette Verlegh

Fysiotherapiepraktijk Mourits-Verlegh
Beneluxlaan 59 | 2871 HE Schoonhoven | NL
Telefoon: 0182-385562
E-mail: info@fysiotherapiepraktijk-schoonhoven.nl